Afspraak aanvragen

Uw gegevens

Binnen het privacyreglement is vastgelegd welke maatregelen Professional Podotherapie hanteert om de privacy van patiënten te waarborgen. Dit reglement is van toepassing op alle patiëntengegevens die door ons worden verwerkt, zowel op papier als digitaal.

Verkrijgen en verwerken van patiëntengegevens

 1. De patiëntengegevens die door Professional Podotherapie worden verwerkt kunnen worden verzameld tijdens het boeken van een afspraak, consulten, behandelingen evenals bij het bevestigen van het verzekeringsrecht van de patiënt middels een Controle Op Verzekeringsgegevens (COV check) en middels correspondentie tussen zorgverleners.
  De door ons verkregen patiëntgegevens omvatten:
  1. Voornaam en achternaam
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. Adresgegevens
  5. Telefoonnummer
  6. E-mailadres
  7. Burgerservicenummer
  8. Verzekeringsgegevens
  9. Fotografisch materiaal van behandelgebieden
  10. Gezondheidsgegevens
  11. Behandelingsgegevens
 2. Gebruiksdoeleinden:
  1. Gebruik met betrekking tot de te verlenen zorg (voornamelijk de behandeling, het consult, doorverwijzingen en overdrachten).
  2. Gebruik met betrekking tot het waarborgen van de te leveren kwaliteiten en betrouwbaarheid van de podotherapeutische praktijk.
 3. De patiëntgegevens worden op een verantwoorde en zorgvuldige wijze verwerkt, uitsluitend voor de doeleinden waar deze gegevens voor worden of zijn verkregen.
 4. De verkregen patiëntgegevens worden opgeslagen conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), inhoudende dat deze gegevens gedurende 15 jaar moeten worden bewaard.

Verwerking van patiëntgegevens en gezondheidsgegevens

 1. Patiënten worden bij de eerste inschrijving ingelicht over het verkrijgen en verwerken van gegevens door medewerkers van de praktijk.
 2. Patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. De patiënt heeft toestemming gegeven voor het verwerken van zijn of haar gegevens;
  2. Verwerking van de patiëntgegevens is van essentieel belang voor het verlenen van podotherapeutische zorg aan de patiënt;
  3. Verwerking van de patiëntgegevens is van essentieel belang om een wettelijke verplichting te kunnen nakomen;
  4. Verwerking van de patiëntgegevens is van essentieel belang voor het bestrijden van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.
 3. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt door de podotherapeuten of de assistenten, voor zover dat voor het toezicht op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Professional Podotherapie garandeert de volgende maatregelen om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 1. Alle patiëntengegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van de praktijk.
 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in eerste instantie vijftien jaar bewaard, indien nodig om de kwaliteit van de te leveren zorg te waarborgen kan dit worden verlengd;
 3. De praktijk heeft toegang tot de digitale gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van meerdere wachtwoorden en beveiligingsniveaus.
 4. Derden hebben alleen toegang tot de gegevens indien dit noodzakelijk is in verband met waarneming of met wettelijke vereisten ter toetsing van de kwaliteit van de praktijk en zullen daartoe per keer een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 5. Individuele persoonsgegevens mogen slechts worden gedeeld met derden indien betrokkene hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, zoals
  1. Het verzenden van mail of andere digitale communicatiemiddelen;
  2. Het gebruik van medische gegevens voor onderwijsdoeleinden;
  3. Het verzenden van medische informatie aan specialisten.

Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens indien bewezen onjuist te zijn;
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 6. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Contact

Professional Podotherapie
www.professionalpodotherapie.nl
info@professionalpodotherapie.nl
085-0290556